Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Be Visual Online

Versie: 5 juni 2024

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruik ik bepaalde definities. Hieronder staan ze uitgelegd:

1.1. Be Visual Online, de eenmanszaak van Debbie Hoff, gevestigd te Velserbroek, Paviljoentjalk 3, onder KvK-nummer 86065149. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “ik” of “mij(n)”.

1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten mij afneemt. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “jij/je” of “jou(w)”.

1.3. Partijen: jij als Klant en ik als Be Visual Online samen. In deze Algemene Voorwaarden ook wel aangeduid als “wij/we” of “ons/onze”.

1.4. Opdracht: de opdracht van jou tot het verlenen van een of meerdere diensten door mij.

1.5. Overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen ons.

1.6. Abonnementsperiode: de periode waarvoor een abonnement origineel is aangegaan.

Voorbeeld: Jij bent een abonnement voor 6 maanden aangegaan. Die 6 maanden is de abonnementsperiode.

1.7. Website: een website die bestaat uit een homepagina en meerdere webpagina’s.

1.8. Onepager: een website die bestaat uit één webpagina.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

alle overeenkomsten tussen ons;
de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod);
eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.
2.2. We kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als wij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en zolang dit niet in strijd is met dwingend recht.

2.3. De toepasselijkheid van jouw Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Dat betekent dat indien een opdracht verleend is met het oog op mij, ik de uitvoering van de opdracht niet zelf hoeft te verrichten.

2.5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien een opdracht met oog op mij is verleend, en ik kom te overlijden, mijn erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van jou na mijn overlijden te behartigen.

3. Aanbod/offertes & totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Een aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.

3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in een aanbod of een offerte binden mij niet.

3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld.

3.4. Als jij een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

3.5. Een overeenkomst komt tot stand wanneer jij een offerte of aanbod hebt aanvaard.

3.6. Opdrachten worden schriftelijk door jou bevestigd. Wanneer jij er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat ik begin met het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere afspraken binden mij pas nadat deze schriftelijk door mij zijn bevestigd.

4. Tarieven 

4.1. Alle tarieven die ik hanteer zijn exclusief btw, in euro’s en exclusief eventuele overige bijkomende kosten (zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot: kosten voor aanschaf van gewenste plugins).

4.2. Alle tarieven die ik hanteer die op mijn website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan ik te allen tijde wijzigen.

4.3. Wanneer je een abonnement bij mij hebt lopen en ik wil mijn tarief wijzigen, dan communiceer ik de tariefwijziging uiterlijk één maand vóór het einde van een abonnementsperiode.

4.4. Ik mag een meerprijs in rekening brengen indien ik door omstandigheden die ten tijde van de offerte of het aanbod onbekend waren, aanvullend werk moet verrichten dan eerder was overeengekomen. Ik geef een opgave met de meerprijs. Heb jij bezwaar tegen de aanvullende werkzaamheden waarvoor de meerprijs geldt, dan heb jij het recht om deze aanvullende werkzaamheden te weigeren. Je moet dan wel alsnog de betaling van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht voldoen.

5. Betaling

5.1. Ik mag voorafgaand mijn diensten factureren, zowel het totaal overeengekomen bedrag als een aanbetaling of deelbetaling.

5.2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, zonder verrekening of opschorting.

5.3. Indien jij niet aan jouw betalingsverplichting(en) voldoet, dan ben jij meteen in verzuim.

5.4. Wanneer jij in verzuim bent, dan ben jij de wettelijke rente verschuldigd en dan mag ik de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en dit ben jij zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

5.5. Betaal jij niet (volledig) of niet tijdig, dan kan ik de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten.

5.6. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van jou zijn jouw verplichtingen tegenover mij onmiddellijk opeisbaar. Ook mag ik mijn werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen.

6. Uitvoering van opdrachten

Algemeen

6.1. Ik voer een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van mij mag worden verwacht.

6.2. Ik voer een opdracht naar eigen inzicht uit.

6.3. Je moet mijn instructies opvolgen zodat ik de opdracht naar mijn inzicht kan uitvoeren.

6.4. Ik heb een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting.

Leveren van informatie, media, bescheiden en gegevens

6.5. Jij zorgt ervoor dat jij alle relevante informatie, media, bescheiden en gegevens waarvan jij begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan mij.

6.6. Stel jij de gevraagde informatie, media, bescheiden en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag ik mijn werkzaamheden opschorten.

6.7. Kosten die opgelopen worden doordat gevraagde informatie, media, bescheiden en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor jou.

6.8. Jij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

6.9. Jij zorgt ervoor dat jij bij het aanleveren en/of uploaden van afbeeldingen, logo’s, video’s, ontwerpen, en dergelijke, niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

6.10. Het behoort niet tot mijn opdracht om onderzoek te doen naar het bestaan van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot informatie, gegevens, media en bescheiden die jij levert.

Derden

6.11. Ik ben niet aansprakelijk voor wijzigingen, fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens jou ingeschakelde derde partijen, ongeacht of deze door mij zijn geïntroduceerd.

6.12. Ik ben niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.

7. Feedbackrondes

7.1. Wanneer de opdracht bestaat uit het maken van een:

onepager of een losse webpagina, dan hanteer ik één feedbackronde.
website, dan hanteer ik twee feedbackrondes.
7.2. Bij een:

onepager ziet de feedbackronde op de gehele onepager.
losse webpagina ziet de feedbackronde op de gehele webpagina.
website ziet de eerste feedbackronde op de homepage, en de tweede feedbackronde op de rest van de pagina’s.
7.3. Een feedbackronde vindt plaats in een videogesprek. Na het videogesprek is het niet meer mogelijk om feedback te geven.

7.4. Feedback wordt waar mogelijk en indien redelijk, verwerkt.

7.5. Onder niet-redelijke feedback wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot:

feedback dat (veel) afwijkt van wat eerder is besproken;
het wijzigen van media/documenten/informatie/gegevens die eerder door jou zijn doorgegeven.
7.5. Indien jij niet-redelijke feedback verwerkt wil hebben, dan mag ik een meerprijs in rekening brengen voor het verwerken van deze feedback. Daarnaast behoud ik het recht om te weigeren niet-redelijke feedback te verwerken.

8. Abonnementen (Website Zorg Pakket, Website Beeldbank Pakket)

8.1. Een abonnement moet vooraf betaald worden. Dit kan in één keer voor de gehele abonnementsperiode, of maandelijks voor elke nieuwe maand binnen de abonnementsperiode.

8.2. De abonnementsperiode wordt in het aanbod of de offerte vermeld.

8.3. Een abonnement wordt telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van de originele abonnementsperiode.

Voorbeeld: Ga je een abonnement aan voor 6 maanden, dan wordt deze telkens met 6 maanden verlengd.

9. Website Aanpaspakket

9.1. Het Website Aanpaspakket moet vooraf betaald worden.

9.2. Het Website Aanpaspakket is één jaar geldig vanaf de dag van de factuurdatum.

9.3. Het Website Aanpaspakket heeft de vorm van een strippenkaart, waarbij één of meerdere uren worden afgenomen – afhankelijk van wat jij hebt gekozen. Ik rond mijn werkzaamheden naar boven af in kwartieren.

Voorbeeld: Heb jij een Website Aanpaspakket voor 4 uur aangeschaft en ben ik 24 minuten voor jou bezig geweest, dan worden deze 24 minuten afgerond naar 30 minuten. Je hebt dan nog 3,5 uur over van het Website Aanpaspakket.

9.4. Ik houd een urenregistratie bij voor het Website Aanpaspakket. Je mag deze te allen tijde opvragen.

9.5. Mijn werkuren voor het Website Aanpaspakket zijn kantooruren op doordeweekse dagen. Je kan het Website Aanpaspakket dus niet inzetten in het weekend of op feestdagen.

9.6. Niet gebruikte tijd kan niet worden ingewisseld voor geld.

10. Strippenkaart

10.1. Artikel 9 geldt ook voor (andere) strippenkaarten.

10.2. Voordat ik werkzaamheden voor jou ga verrichten op basis van een strippenkaart, wordt besproken wat de werkzaamheden precies zullen inhouden.

11. Verzetten van afspraken / no show

11.1. Onder afspraken worden in dit artikel verstaan: (online) bijeenkomsten die benodigd zijn voor mij om mijn werkzaamheden te kunnen verrichten. Hieronder vallen onder andere de feedbackrondes.

Door jou

11.2. Jij kan een afspraak tweemaal kosteloos verzetten. Wanneer jij een afspraak voor de derde keer of vaker verzet, dan mag ik € 50 excl btw in rekening brengen voor elke keer dat jij een afspraak verzet.

11.3. Een afspraak dient minimaal 48 uur van tevoren verzet te worden, behalve in geval van aantoonbare overmacht.

11.4. Wanneer jij een afspraak verzet, dan moet de nieuwe datum geprikt worden binnen twee weken na de originele afspraak, behalve als dit niet kan door aantoonbare overmacht.

Door mij

11.5. Het staat mij vrij om een afspraak te verzetten, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn.

No show

11.6. Indien jij niet op een afspraak verschijnt (no show), dan heb jij geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. Wanneer jij nog niet hebt betaald, dan blijf jij bij no show het geheel overeengekomen (termijn)bedrag verschuldigd.

11.7. Van no show is sprake wanneer jij niet binnen 10 minuten na het tijdstip van de afspraak verschijnt zonder iets te laten weten. Ook wanneer jij van te voren of in die 10 minuten laat weten dat jij niet komt, wordt dat beschouwd als no show.

11.8. Ik mag een schadevergoeding vragen in geval van no show. Bijvoorbeeld in de vorm van mijn huidige uurtarief voor de geplande uren.

12. Geheimhouding 

12.1. Ik ben verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ik in het kader van de Opdracht van jou heb verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door jou is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Een voorbeeld van vertrouwelijke informatie zijn jouw inloggegevens.

12.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie:

al openbaar of algemeen bekend is;
niet vertrouwelijk is;
niet gedurende de overeenkomst aan mij bekendgemaakt is; en/of
op andere wijze door mij is verkregen.
12.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan mij. Ik ben in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan jou. Ook kan jij de overeenkomst dan niet ontbinden.

12.4. Ik zorg er voor dat de derden die ik ten behoeve van jou inschakel of waaraan ik mijn werk uitbesteed, ook verplicht zich te houden aan dit artikel.

13. Overmacht

13.1. Ik hoef mijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.

13.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.

13.3. Ik stel jou zo spoedig mogelijk op de hoogte van de overmachtsituatie.

13.4. In geval van overmacht aan mijn zijde, zoek ik samen met jou naar een passende oplossing, al dan niet om de overeenkomst alsnog na te komen.

13.5. In geval van overmacht aan mijn zijde, hoef ik jou geen schadevergoeding te betalen.

13.6. In geval van overmacht aan mijn zijde, heb jij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

13.7. In geval van overmacht aan mijn zijde, heb jij geen recht jouw verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

13.8. Ook jij moet een overmachtssituatie aan jouw zijde zo spoedig mogelijk aan mij bekend maken.

14. Tussentijdse beëindiging

Opzegging

14.1. Wij mogen de overeenkomst allebei tussentijds door opzegging beëindigen, behalve wanneer er een uitzondering van toepassing is. Voor de volgende diensten geldt het volgende:

Abonnementen (bij betaling voor een gehele abonnementsperiode)
Een abonnement moet uiterlijk één maand voor einde van de abonnementsperiode opgezegd worden.
Voorbeeld: Je hebt op 10 mei 2024 een abonnement afgenomen voor een abonnementsperiode van 6 maanden en hebt besloten het totale bedrag voor die 6 maanden in één keer te betalen. Wil je dat het abonnement niet verlengd wordt, dan dien je uiterlijk 10 oktober 2024 op te zeggen omdat het abonnement anders op 10 november 2024 stilzwijgend wordt verlengd (zie artikel 8.3).
Abonnementen (bij maandelijkse betaling)
Een abonnement kan elke maand opgezegd worden met een opzegtermijn van één maand.
Voorbeeld: Je hebt op 10 mei 2024 een abonnement afgenomen voor een abonnementsperiode van 6 maanden en je hebt besloten het abonnement maandelijks te betalen. Als jij op 20 juni 2024 opzegt, dan eindigt het abonnement op 10 augustus 2024.
Website Aanpaspakket / Strippenkaart
Er kan per direct opgezegd worden.
Website/onepager
Er kan per direct opgezegd worden.
14.2. Uitzondering op vorig lid sub A en sub B is indien zich een dringende reden voordoet die dit rechtvaardigt. Hiervan is in ieder geval sprake van indien de andere partij:

failliet is verklaard;
(voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
ondanks sommatie de verplichtingen uit deze overeenkomst niet (voldoende) nakomt, dan wel er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat de andere partij deze verplichtingen niet zal nakomen;
zich schuldig maakt aan fraude, handelingen in strijd met de wet en/of regelgeving, of onbetamelijk gedrag op grond waarvan van de andere partij in redelijkheid niet verwacht kan worden de overeenkomst voort te zetten;
toegelaten is tot de wettelijke schuldsanering;
overlijdt.
14.3. Ik behoud in geval van opzegging van een overeenkomst door jou naast betaling van de reeds gemaakte onkosten, aanspraak op het volgende bij de volgende diensten:

Abonnementen
Betaling t/m de opzegtermijn.
Wordt het abonnement opgezegd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, dan behoud ik recht op een evenredig deel van de betaling op basis van de tijd die is verstreken.
Voorbeeld: Je hebt op 10 mei 2024 een abonnement afgenomen voor een abonnementsperiode van 6 maanden en je hebt besloten het abonnement maandelijks te betalen. Conform lid 2 van dit artikel wordt op 20 juni 2024 opgezegd. Ik behoud dan recht op betaling van 10 mei 2024 t/m 20 juni 2024, ofwel de betaling van één gehele maand (10 mei 2024 t/m 10 juni 2024), plus betaling van 10/30e van het maandbedrag omdat er 10 dagen na 10 juni 2024 is opgezegd).
Website Aanpaspakket / Strippenkaart
Je hebt geen recht op restitutie.
Website/onepager
– 60% van het totaal overeengekomen bedrag als je opzegt nadat de eerste feedbackronde heeft plaatsgevonden.
– 100% van het totaal overeengekomen bedrag als ik werkzaamheden heb verricht na de eerste feedbackronde.
14.4. Ik behoud in geval van opzegging van een overeenkomst door mijzelf naast betaling van de reeds gemaakte onkosten, aanspraak op het volgende bij de volgende diensten:

Abonnementen
Betaling t/m de opzegtermijn.
Wordt het abonnement opgezegd zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, dan behoud ik recht op een evenredig deel van de betaling op basis van de tijd die is verstreken.
Voorbeeld: Je hebt op 10 mei 2024 een abonnement afgenomen voor een abonnementsperiode van 6 maanden en je hebt besloten het abonnement maandelijks te betalen. Conform lid 2 van dit artikel wordt op 20 juni 2024 opgezegd. Ik behoud dan recht op betaling van 10 mei 2024 t/m 20 juni 2024, ofwel de betaling van één gehele maand (10 mei 2024 t/m 10 juni 2024), plus betaling van 10/30e van het maandbedrag omdat er 10 dagen na 10 juni is opgezegd).
Website Aanpaspakket / Strippenkaart
Je hebt recht op restitutie naar rato van het aantal gehele uren dat niet is afgenomen. De tijd waarin ik werkzaamheden heb verricht, wordt afgerond in hele uren.
Voorbeeld: Heb jij een Website Aanpaspakket genomen voor 4 uur, en zeg ik op terwijl ik al 1 uur en 45 minuten iets voor jou heb gedaan? Dan heb jij recht op restitutie van de helft van het bedrag, omdat 1 uur en 45 minuten wordt gezien als 2 uur, en je in totaal 4 uur hebt afgenomen.
Website
– 45% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer het concept van de homepage af is;
– 60% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer jouw feedback is verwerkt;
– 75% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer ik de rest van de pagina’s af heb;
– 90% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer de tweede feedbackronde is geweest, maar nog niet is verwerkt.
Onepager
– 75% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer het concept van de onepager af is;
– 90% van het totaal overeengekomen bedrag wanneer de feedbackronde is geweest, maar nog niet is verwerkt.

Ontbinding

14.5. Wij mogen allebei de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.

14.6. Ik behoud in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van ons op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling conform lid 4 van dit artikel.

14.7. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van lid 5 van dit artikel, en jij op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst hebt ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

Schadevergoeding

14.8. Ik hoef jou geen schadevergoeding te betalen wanneer ik een overeenkomst met jou ontbind of opzeg.

15. Vrijwaring & Aansprakelijkheid

Vrijwaringen

15.1. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door mij ten behoeve van jou zijn uitgevoerd.

15.2. Jij vrijwaart mij voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door jou verstrekte informatie, gegevens, media en bescheiden die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Aansprakelijkheid

15.3. Ik ben niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat ik ben uitgegaan van door jou verstrekte onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare gegevens.

15.4. Ik ben niet aansprakelijk voor schade indien jij zelf aanpassingen doet aan jouw website.

15.5. Ik ben niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een toerekenbare tekortkoming van mij. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.

15.6. Ik ben uitsluitend aansprakelijk voor schade die jij lijdt indien en voor zover deze schade door mij is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

15.7. Indien ik aansprakelijk ben voor enige schade, dan ben ik slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van mij aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan mij toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
15.8. Indien ik aansprakelijk ben, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Wordt er niets uitgekeerd door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag, of niet het gehele bedrag, dan is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.9. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1. Ik behoud mij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van het intellectuele eigendomsrecht.

16.2. Jij mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij de door mij vervaardigde werken verveelvoudigen, openbaar maken of op een andere manier ter kennis van derden brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst. Onder vervaardigde werken wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot: websites en onepagers.

16.3. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door mij vervaardigde werken blijven bij mij en worden niet overgedragen aan jou.

16.4. Concepten mogen nooit verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door jou.

16.5. Je mag geen intellectueel eigendomsrecht of licentie uit een met mij gesloten overeenkomst aan derden overdragen, behalve wanneer ik schriftelijk toestemming geef.

16.6. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, mag jij niet zonder mijn toestemming door mij vervaardigde werken gebruiken of verder laten uitwerken, en de licentie komt te vervallen:

indien jij jouw betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke bent;
indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 13;
in geval van jouw faillissement, tenzij de intellectuele   eigendomsrechten volledig aan jou zijn overgedragen.
16.11. Ik moet vermeld worden wanneer jij de door mij vervaardigde werken openbaar maakt. Voorbeeld: Als ik een website of onepager voor jou heb gemaakt, dan moet mijn naam in de footer staan als jij de website of onepager in gebruik neemt.

16.12. Ik behoud de vrijheid, met inachtneming van jouw belangen, om door mij vervaardigde werken zelf direct na levering aan jou te gebruiken voor: mijn online portfolio (zoals op social media en mijn eigen website), mijn offline portfolio, eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en andere manieren van zelfpromotie, zoals het openbaar maken en verveelvoudigen van drukwerk ter zelfpromotie. Uitzondering is wanneer jij hier uitdrukkelijk van tevoren bezwaar tegen maakt en tussen ons schriftelijk afspraken gemaakt zijn.

17. Licenties Website Beeldbank Pakket

17.1. Wanneer jij mij inschakelt voor het Website Beeldbank Pakket, dan maak ik de licentie van een foto/afbeelding altijd aan jou kenbaar.

17.2. Jij moet de licentievoorwaarden van de foto/afbeelding altijd volledig lezen vóór gebruik van de foto/afbeelding.

17.3. Jij moet zelf in de gaten houden of de licentievoorwaarden van de foto/afbeelding wijzigen nadat ik de foto/afbeelding en de licentie heb geleverd. Ik ben voor geen enkele schade aansprakelijk indien de licentievoorwaarden zodanig wijzigen dat het openbaar maken of verveelvoudigen van de door mij geleverde foto/afbeelding beperkt of onmogelijk wordt voor jou.

17.4. Ik ben niet aansprakelijk indien jij de licentievoorwaarden van de foto/afbeelding schendt.

18. Klachten

18.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat jij een gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mij.

18.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan jij geen beroep meer doen op eventuele ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

18.3. Ik beantwoord klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat ik binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan jou weten wanneer jij een antwoord kan verwachten.

18.4. Jij dient mij in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

18.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

19. Overige bepalingen

19.1. Op de rechtsverhouding tussen ons is het Nederlands recht van toepassing.

19.2. We zullen pas een beroep op de rechter doen nadat wij ons tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19.3. Ik ben op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Ik zend jou de gewijzigde voorwaarden tijdig toe.

19.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan jou, dan treden de wijzigingen tegenover jou in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.

19.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.

19.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Chat openen
Kan ik je ergens mee helpen?
Be Visual Online
Hallo 👋 Debbie hier.
Kan ik je helpen?